تل دی وی افغانستان                      زنده باد افغانستان